• 28 juli 2014

    BAUKJE WYTSMA & ERNST BRUINSMA -   In boek fan har foar him Fan 9 oant 30 maaie lizze yn de stúdzjeseal fan Tresoar 20 unike boeken te pronk ûnder de titel HIJ ZIJ MEI. ‘Zij’ is Baukje Scheppink, dy’t de boeken makke hat, ‘hij’ is har man, Haye Bijlstra, dy’t alle jierren yn maaie sa’n boek op ’e jierdei kriget. Boeken, boeken, boeken, dêr draait [...]

  • 11 september 2013

    MARRIT DE SCHIFFART -  Krekt op tiid waard se wekker. Lykwols, it lêste byld fan de aaklike dream bleau hingjen. It byld – in steigerjend hynder dat har hast fertrape – nestele him foargoed yn har holle. En dus fertaalde se it nei in foto: NachtMerrie. De spektakulêre print smiet har in plak op yn de Nederlânske groepseksposysje fan Photoville, it ynternasjonale fotofestival dat fan [...]