• 24 april 2013

    MEINDERT REITSMA -  Oan ’e ein fan har besprek op Farsk fan de roman De wraakingel (2004) fan Leo Popma (1938) hope Jetske Bilker op mear boeken fan Popma. It hat lykwols njoggen jier duorre ear’t der in nij boek fan Popma ferskynde: koartlyn is by Frysk & Frij de roman As gong dêr in oar útkommen. Skriuwe docht Popma yn riten: yn ’e jierren [...]