• 1 januari 2007

    KLAAS BRUINSMA -    Winter yn Bojotia (Midden Grykelân) r. 504-553 Mij de moanne Lenáioon mei minne dagen, mar gaadlik oksen te strûpen - mij ek de riten fan froast, dy’t mei wredens delkomme oer de ierde, wannear de Noardewyn pûstet, dy’t út it hyndersfokkende Thrakia waait oer it seewiid, dat er jaget. Dan giere en gûle de lannen en wâlden. Gâns heechkrunige ikebeammen en [...]