• 19 januari 2010

    MARITA DE JONG -  De kofje is brún, hie jonkhear Cees van Eysinga sein troch de tillefoan, en hy hâldt wurd. We sitte yn de moaie histoaryske wenning op Huis ter Heide dêr’t hy tegearre mei syn frou, mefrou M.C.E.W. van Eysinga - barones van Harinxma thoe Slooten, wennet. De keamer azemet ‘grandeur’. Portretten fan foarâlden oan de muorren, antike meubels, foto’s yn listjes, grutte [...]