• 26 juni 2019

    Dizze spesjale útjefte fan Tresoar, dy't ek útkomt as nûmer 3 fan kultureel tydskrift 'de Moanne', ferskynt by de tentoanstelling 'Underweis - de reis fan it linnen', nei in idee fan Hennie Dijk - Stel. Alle abonnees fan 'de Moanne' krije dizze special tastjoerd mei 'de Moanne' nûmer 4.   Underweis - De reis fan it linnen Fan 29 juny o/m 10 augustus is yn [...]

  • 3 september 2015

    FREYA ZANDSTRA -   Oan prealbanketten mei swannen en pauwen út de skilderkeunst fan de Gouden Iuw, oan glezen wyn mei kâlde damp op it glês, bôle dy’t kreaket ast it brekst en pjisken sa seft datst se wol aaie wolst, deroan tinke wy by iten yn de keunst. Oan de âlde masters en hjoeddeistige realististen as Henk Helmantel dy’t yn kersen, knyflok, sipels en [...]