• 7 oktober 2013

    Achte hear Krol, Dat it no krekt Silvio Berlusconi wie dy't op deselde dei as jo syn plak yn it parlemint opjaan moast! Yn alles in tsjinpoal: hy de clowneske heterturbo dy't altyd jong bliuwe wol, jo de serieuze beskaafhomo dy't op de âlderein passe wol. En dan tagelyk op de dongbult fan de polityk bedarje. Ik ha mei jo te dwaan. Net om wat [...]