• 1 oktober 2020

    ARJAN HUT -    Love me, love me, say you do Let me fly away with you For my love is like the wind And wild is the wind út Wild is the wind, bekend fan û.o. David Bowie en Helen Merril   Witte dat Harmen Wind der net mear is, en syn gedichten lêze. Sa komt it grif dat it liket dat net allinne [...]

  • 6 september 2013

    Hjoed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. De ôfrûne dagen alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online en hjoed it lêste diel.   KLAAS VAN DER HOEK -  Ik haw de dream yn en de skyn It oeuvre fan Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), ûntstien oer in tiidrek fan fjouwer desennia, hat gâns ûntjouwing [...]