• 1 maart 2014

    GERBEN DE VRIES -    Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen alle malen zal ik wenen.   Dizze bekinde rigels út it gedicht Vrede binne fan de yn febrewaris 2014 ferstoarne Leo Vroman. Hy skreau de rigels yn 1954, njoggen jier nei de ein fan de Twadde Wraldkriich. Dy kriich bruts hast 70 jier lyn út en is [...]