• 18 november 2011

    Wat is it stil bleaun, net? Wannear wie it? Septimber, wol 'k leauwe, dat jo de foarside fan de krante helle hawwe. Ik tocht: no komme de pipen út de sek! Einlings sil der in diskusje losbrekke dy't syn wjergea net ken, dy't in trochbraak wêze sil yn it tinken en praten oer ússels. Sa't de wittenskippers yn it CERN de natuerkunde yn ûnstjoer brocht [...]