• 8 februari 2019

    GOOITZEN MONSMA -  'Jo moatte mar net te ticht by de trompetten sitte, dy hawwe altiten in leven as in oardiel, kom hjir mar wat,' seit in frou fan sa'n santich jier en se wiist nei de stoel njonken har. Efkes letter skoot ek oan myn oare side in frou oan. De orkestleden begjinne yn te spyljen dat it is in kakofony fan lûden. Ek [...]