• 31 oktober 2011

    EELTSJE HETTINGA - Yn de trijetalige gedichtebondel Gjin grinzen de reis (2004) is de begjin dizze moanne mei de Gysbert Japicxpriis 2011 bekroande skriuwer Durk van der Ploeg ien fan de trijentweintich dichters dy’t him útlei op it tema reizgjen. De oersettingen fan de fersen kamen fan in ryklik ynternasjonaal selskip oan oersetters: Susan Massotty, David Colmer, Klaas Bruinsma, Elske Schotanus en ûnderskreaune. De twa [...]