• 13 juli 2017

    GERBEN DE VRIES -  Op het enige bewaard gebleven schilderij van de stad Leeuwarden uit de 17e eeuw is een heuse skyline te zien. Een stuk of vier kerken en ook een stuk of vier molens. Het is het gezicht vanuit het zuiden op de stad Leeuwarden, gemaakt door Jacob van Croos in het derde kwart van de 17e eeuw. Op een gravure van vijftig [...]

  • 10 september 2013

    ANNE FEDDEMA -  Ha, no't 'WY' mei syn allen Kulturele Haadstêd fan Europa binne, kin alles fansels. Ljouwert , Fryslân... de wrâld... GRUT! net lyts...mar wát graach der trochhinne... kuierjend of op 'e fyts! Tja, de dichter yn my moatte jimme mar tinke. Fan’t simmer is der in moai, kreas foarmjûn boekje (BW&H ûntwerpers) ferskynd, in útjefte fan'e Gemeente Ljouwert en it Histoarysk Sintrum Ljouwert. [...]