• 22 mei 2019

    ELSKE SCHOTANUS -  ‘Op de weagjende kulturele wei / Docht de StUFT yn frijwilligens mei / As stipe foar amateurs, oant fierten yn ús provinsje /Fertsjinnet se sels har eigen feestlik tintsje’, sa seit de tekst op de oankundiging fan de feestelike jûn foar relaasjes, 25 maaie yn kafee-restaurant Overwyk op ’e Tynje, dêr’t fierd wurdt dat de StUFT, de Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel, fyftich [...]