• 10 juni 2020

    GERBRICH DE JONG -   De iene studint brûkt it Frysk alle dagen, foar de oare is it in taal foar yn it wykein. Mar foar elke Frysktalige komt der in momint dat er him realisearret dat er eins mar in bytsje wit fan syn eigen taal. In tanimmende groep studinten yn it heger ûnderwiis kiest derfoar om him yn de eigen taal te ferdjipjen. Alle [...]