• 19 september 2014

    GERBEN DE VRIES -  Mei sa'n 15 miljoen boeken oer De Kameleon is Hotze de Roos sûnder mis de bêst ferkochte skriuwer fan Nederlân. Ferjit Annie MG of Dan Brown, dy sille dy oantallen nea berikke. De healwize aventueren fan Hielke en Sietse Klinkhamer, Gerben Zonderland, Kees Dijkstra, fjildwachter Zwart en oaren hawwe sûnt 1948 al ferskate generaasjes lêzers in soad wille besoarge. Opmerklik is [...]