• 20 januari 2014

    Beste Sven, Earlik sein wit ik net rjocht oft it te krijen hat mei de streek dêr't ik opgroeid bin, mar it wurdsje 'mûle' haw ik yn myn jeugd net folle brûkt. Wy praten konsekwint fan 'bek'. Dat dat grof klonk hienen we gjin aan fan. Doe't de lerares Nederlâns my derop oanspruts begriep ik echt net wêr't sy har sa drok om makke, nei't [...]