• 9 januari 2012

    Yn it ramt fan  Nationale Gedichtendag organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 26-01-2012 yn Snits in grutte gedichtejûn, dêr’t elkenien oan meidwaan kin! De jûn is bedoeld as in oade oan ’e poëzy. Der binne trije mooglikheden: - Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze . - Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze. - Gewoan komme te harkjen. Elk dy’t dichtet en foarlêst is [...]