• 3 december 2014

    ELSKE SCHOTANUS -  Leafde yn tiid fan iensumens De stuollen stean op de flier, it toaniel is ferhege, as wie it in doarpshûssealtsje en dat is de setting dêr’t 'It famke en de twiveler', in nij projekt fan Tryater, yn de takomst sûnder mis spile wurde kin. It stik is in bewurking fan de jierren fyftich Broadwayhit 'Two for the Seesaw', in spul foar twa [...]