• Optrede foar de frede

    11 maart 2022

    Optrede foar de frede

  • Poster en foto: Geart Tichelaar

    8 maart 2022

    Skriuwers, dichters en muzikanten litte in artistyk tsjinlûd hearre Dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert organisearje kommende snein 13 maart in kulturele manifestaasje foar de frede. Skriuwers, dichters en muzikanten komme byinoar yn ytkafee De Basuin (achter it Ljouwerter stasjon) en foarmje in line-up mei koarte optredens. Ferskate learlingen fan Kristlik Gymnasium Beyers Naudé dogge ek mei. De presintaasje fan de middei is [...]