• 2 december 2010

    MARRIT DE SCHIFFART - Hoe stiet it der op ’t heden foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te krijen hat de Moanne in tal petearen pland mei minsken út it ûnderwiisfjild. Yn edysje nûmer 7 - 2010 fan de Moanne op papier stie in ynterview mei dr. Alex Riemersma. De rige krijt no in ferfolch mei it ferhaal [...]