• 25 september 2012

    JAN FOLKERTS -  Wat is Fryslân eins? Is dat de igge fan de see, binne dat de eilannen en it wetter? Of binne dat de greiden en de hegere grûn, de geastgrûn fan East- en Noardfryslân, Gaasterlân en de Wâlden? De fraach is op it each krekt sa sinleas en obligaat as elk oar besykjen om lânskip en regionale identiteit mei-inoar te ferbinen. Mar it [...]