• 16 juli 2018

  HENK WOLF -  In de aftiteling van een film zie ik altijd heel veel functiebenamingen langskomen. Van veel daarvan is de inhoud mij onbekend, zeker bij buitenlandse films. Bij een 'assistant directeur' kon ik me echter wel wat voorstellen. Die benaming zag ik laatst aan het einde van de film Médecin de campagne. Een 'directeur' is net zoiets als een 'régisseur' en dat is een [...]

 • 5 januari 2017

  NYNKE VAN DER ZEE -   It buro leit fol mei papieren, skriuwblokken en hastich beskreaune kladbriefkes. De planken oan de muorre bûge hast troch ûnder it gewicht fan alle boeken, dy’t stiif tsjininoar oan steane. It liket in gaos, mar skriuwer Willem Schoorstra út Ternaard (1959) wit krekt wêr't alles leit. ‘Dit is myn domein, hjir mei fierder gjinien komme.’ Oer grutte nammen út it [...]

 • 9 april 2015

  NIELS LAHUIS -  Wat soe dat dochs wêze? It Los Angeles út de jierren santich hat altyd in bepaalde, unike sfear. Is it de muzyk, de hippykultuer dy’t hast ferdwûn is of toch gewoan de styl. Hast elke film dy't him ôfspilet yn dit desennium makket in gefoel fan langstme nei dizze tiid sterker. Paul Thomas Anderson set dat gefoel op 'e nij sterk del [...]

 • 17 maart 2015

  MARINTHE DE HEK -  Still Alice werd eerder besproken in De Wereld Draait Door. Een veelgehoorde klacht: de film laat een mildere versie zien van de ziekte Alzheimer dan voor juiste beeldvorming bij het publiek noodzakelijk is. Getuige zijn van de strijd die hoogleraar Alice Howland voert tegen het verliezen van haar herinneringen, en daarmee haar persoon, maakt echter veel indruk en laat je leeg [...]

 • 5 november 2014

  FROUKJE SIJTSMA -  Film ‘Heit’ yn premjêre op NFF In jier hat Piter Hettinga (1989) dwaande west mei it meitsjen fan in dokumintêre oer syn ferneamde heit, de Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga. It wie in dreech en emosjoneel ôfstudearprojekt, dat him tagelikertiid bot helpt mei de rouferwurking fan syn beide âlden. Freed 7 novimber giet de dokumintêre ‘Heit’, oer de syktocht nei syn heit Tsjêbbe, [...]

 • 14 april 2014

  NIELS LAHUIS -  Het Leeuwarder filmtheater Slieker Film is een samenwerking aangegaan met het filmproject We Want Cinema. Hierbij kan de ware filmliefhebber een filmklassieker laten terugkeren op het grote doek. Fredau Buwalda, programmeur bij Slieker Film, kijkt uit naar het project, dat op donderdag 17 april van start gaat. Fredau, kun je vertellen wat het We Want Cinema project precies inhoudt? ‘Er zijn veel [...]

 • 15 november 2013

  SJOERD VAN METEREN -   Als je een film maakt gaat het niet alleen om het spannende verhaal, maar ook om de manier waarop je het vertelt. Essentieel zijn de enscenering en de montage. Waarom zijn detectives en thrillers zo populair? Omdat in dit genre de spanning wordt opgebouwd volgens een min of meer voorspelbaar stramien. De films zijn geschreven in een filmtaal, waarvan iedereen [...]

 • 12 juni 2013

  ERNST BRUINSMA – ‘Bloomsday’, kaam my yn it sin doe’t ik de film Oh Boy fan regisseur Jan Ole Gerster seach. Omdat wy yn dizze film ien dei út it libben folgje, yn swartwyt, fan de yn Berlyn wenjende, studentikoze drop-out Niko. Alles wat Niko oanpakt liket him – op in wat ûnhandige wize - út hannen te fallen. De iene grappige sêne jaget it [...]

 • 29 maart 2013

  TSJOMME DIJKSTRA –  Filmteater oan it Saailân: fan ‘underground’ nei ‘uptown’ Se ha der lang wurk fan hân, de minsken om Film yn Friesland hinne: de ferhuzing fan it Ljouwerter filmteater. Fan it smûke filmhús, by skouboarch De Harmonie yn, nei it grutte nije gebou fan it Fries Museum oan it Saailân. Mei it seisdaagse ‘Vlaams, Fries en Nederlands Filmfestival’ hat filmteater Slieker Film op [...]