• 23 december 2011

    Om ek ris in kear net hielendal braaf oan ’e leie te rinnen, ha ik by myn ôfskie fan skoalle in resepsje wegere en ynstee dêrfan myn kollega’s as útsetter – ûnder dy titel hie ik in skoftsje in fêste rubryk yn it personielsblêd – in bondeltsje mei dwerse stikken en stikjes oanbean. By de redaksje fan de Moanne fûnen se it wat suterich om [...]