• 1 april 2005

    HARMEN WIND -   WACHTER Neam my de skrik, mar wit my de beskermer. Fan ûnwrikbere rêst.   Hjir krijt oerjefte har gerak, hjir nesket krektberne famkesdea.   Set ôf. Wyn dy hjirút. Slút dizze doar en eagje oer it gea.     WACHTER Noem mij de schrik, maar weet mij beschermer. Van onwrikbare rust.   Hier komt gelatenheid aan haar trekken, hier nestelt pasgeboren [...]