• 18 januari 2019

    Tsead Bruinja is de nije Dichter des Vaderlands. Hy sil de kommende twa jier gedichten skriuwe by aktuele saken en hy sil optrede as ambassadeur foar de poëzy. Yn dit dossier in seleksje fan de bydragen dy't earder mei en oer de nije Dichter des Vaderlands publiseard binne yn 'de Moanne'.

  • 18 november 2017

    ELSKE SCHOTANUS -  It rûzemûzet yn it kafee by it Fries Museum, dêr’t dichter Tsead Bruinja (Rinsumageast, 1974) en ik elkoar treffe foar dit fraachpetear. Dyselde middeis, 1 novimber, sil hy dêr optrede. Want al sil it petear, op fersyk fan de Moanne, gean oer de ynternasjonalisearring fan de Fryske literatuer, Bruinja is geregeld yn it heitelân. Sa sil in gedichtesyklus fan syn hân yn [...]

  • 27 september 2011

    Tot 31 oktober aanstaande kan poëzietalent tussen de 16 en 18 jaar zich aanmelden als kandidaat voor de verkiezing van de Jonge Dichter des Vaderlands door vier gedichten in te sturen. Kijk voor inschrijven, informatie, lesbrieven voor vmbo, havo en vwo op www.jongedichterdesvaderlands.nl en onderstaande flyer. Stichting Poëziepaleis