• 10 oktober 2011

    ERNST BRUINSMA - ‘Ga tot Breughel en wil niet weten wat anderen er u over verteld hebben, maar ontdek zelf. En al was het dat ge u alleen maar - wat een minimum zou zijn - ergerde om de man die zit te kakken, en de andere die er zijn handen in wrijft - als een illustratie van die schrijnende waarheid dat de een de [...]

  • 1 oktober 2011

    MARRIT DE SCHIFFART -  ‘In keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rantsje’, sa omskriuwt Tryater De Presidintes. It stik, in moderne klassiker út 1990, fertelt it ferhaal fan trije froulju dy’t al ratteljend en rabjend by de keukentafel it libben oertinke en allerhande ûnmooglike fantasyen by de kop hawwe. Banale ûnderwerpen – troch it ûnderliif bepaald, mar brocht op in hast poëtyske wize – komme oan bod. [...]