• 23 april 2015

    GERBEN DE VRIES -  Wa't wolris op fakânsje nei ien fan de waadeilannen giet, hat se grif sjoen. Dy grutte tosken dy't as in soart hikke foar it hiem stean en op Flylân ek wol brûkt waarden as grêfstien. Lytse bern - lytse dreamers - sille miskien tinke dat der eartiids op de eilannen oaljefanten libben. Op de boaiem fan de Noardsee rûnen yn de [...]