• 23 november 2015

    GERBEN DE VRIES - Swaantsje 6, Hieke 18, Pytsje 23, Sytske 2, Hiltsje 14. It stie yn earder dagen yn rûge potleadstreken op de balken fan it bûthús. De nammen fan de molkkij op in boerepleats. Yn dy tiid hie in grutte boer in stik as 30 kij en it leafst ek ferskeidene soannen. 'Boeren buorkje allinnich mar foar de bern', sei men doe yn [...]

  • 29 september 2015

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak. - Kees Kooman, 'Boerenbloed'. Uitgeverij De Kring, 2015 - Frans Kellendonk, 'De brieven'. Querido, Amsterdam-Antwerpen, 2015 - Ellen van Pelt, 'Drift'. Uitgeverij Vrijdag/Wereldbibliotheek, Antwerpen/Amsterdam, 2015    

  • 10 september 2015

    Op dinsdag 15 september in De kanselarij te Leeuwarden de schrijvers Johan van de Gronden, Kees Kooman en Albert Beintema te gast bij Kening fan ’e Greide in samenwerking met de Moanne. Dat Kening fan ’e Greide inmiddels meer is dan een regionaal initiatief, bewijzen wel de boeken waarin ‘we’ genoemd worden. En wát voor boeken! Tijd voor een heus boekenprogramma. De start van een nieuw [...]