• 3 maart 2014

    Achte leden fan It Fryske Gea, Net de triennen fan reedriders en har folgers, net de triennen fan de dochter fan de mem dy't wol fan de flat sprong, net de triennen fan dy earme sielen yn Oekraïne, op De Krim, of dy stumpers yn Syrië. Nee, it wienen de triennen fan boer Thom de Groot dy't my it meast rekken, fannewike op televyzje. Jim [...]