• 13 september 2019

    THEO DELFSTRA -  It kadaster is de offisjele ynstânsje dy’t grûnbesit en de eksakte grinzen dêrfan byhâldt. Elkenien dy’t in hûs of in lape grûn keapet, stiet dêryn fermeld. Mar it kadaster is net allinnich in boarne mei de aktuele registraasje. It giet mar leafst twa iuwen tebek, wêrtroch’t it in skat oan unike histoaryske data befettet, mar tagelyk ek de iennige mooglikheid om âld [...]

  • 9 juli 2015

    GERBEN DE VRIES -  It lot van guon stêden lit him somtiden lêze as in ferhaal fan Slauerhoff of Alberts. Foar de kenners in bekinde begjinsin: "Soms ligt, aan de oever van een onbevaren zee ...", ensafuorthinne. Yn 2006 lies ik yn Auke van der Woud syn boek 'Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland' - no al in klassiker - oer it [...]