• 28 januari 2015

    HARM DAMSMA -  Doe’t we lang om let de aula yn mochten – de neiste famylje wie nochal oan ’e lette kant west – kaam ús Wiener schrammelmusyk temjitte. It wie it ferneamde tema fan ’e film The Third Man, dat ik seach daliks it reuzerêd fan it Prater foar my, en dy glûpske kop fan Orson Welles. En de neioarlochske rioelen fan Wenen fansels. [...]