• It Reuzefamke fan Royal de Luxe, LF2018, Karen Bies

    28 juli 2023

    HUUB MOUS -  In 2033 mag Nederland opnieuw de Culturele Hoofdstad van Europa leveren. De eerste kandidaten zijn al bekend: Zwolle, Middelburg en Heerlen. Tegelijk is het dit jaar tien jaar geleden dat bekend werd dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018 mocht worden. In opdracht van de gemeente Leeuwarden legt Geart de Vries momenteel de laatste hand aan een boek, waarin een groot aantal hoofdrolspelers van Lwd 2018 gevraagd [...]

  • Heleen Haijtema

    2 mei 2022

    De seilen fan in skûtsje as se sliepe Yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits is noch oantemei 28 augustus Windstil te sjen. In fototentoanstelling foar Arcadia, mei nij wurk fan Heleen Haijtema (1980), en har seleksje fan de bylden dy’t de Snitser fotograaf Ger Dijs (1925-2009) yn de jierren santich en tachtich makke fan it skûtsjesilen. Joost Oomen skreau de ynliedende tekst foar de [...]