• 5 september 2013

    No freed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. Wa’t sa lang net wachtsje kin, kin alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online folgje. Tiid foar diel trije.     KLAAS VAN DER HOEK -  Ek jout it wat romte yn ’e jas Sondelfal, de achtste dichtbondel fan Jacobus Q. Smink (1954), ferskynde [...]