• 2 maart 2016

    GERBEN DE VRIES -  Wy hawwe it der wolris oer mei freonen: kinne jimme famyljeferhalen dy't âlder binne as dy oer pake en beppe? Berop en wenplak fan oerpake en -beppe binne faaks noch wol bekind, mar meastentiids ek net folle mear as dat. Dy ferhalen geane net mear as hûndert, op syn heechst hûndertfyftich jier tebek. Yn tsjinstelling ta bygelyks de adel hawwe wy, [...]