• 4 maart 2016

    KAREN BIES - Wêr soe se no wer úthingje, ús Amalia. Ik klik op de webside fan Kening fan 'e Greide. Noch hyltyd yn Spanje! En it is hjoed al 4 maart. Myn foarsizzing wie dat Amalia op 4 maart, kertier oer achten moarns, yn Fryslân oankomme soe. Ik sjoch nei bûten. Se hat grut gelyk. Op www.waarisamalia.nu stiet dat Amalia mei har stjoerderke noch omfljocht [...]