• 12 december 2013

    NYNKE VAN DER ZEE -  Foar syn toanielstik Eintsje Libben (Tryater) nimt Rients Gratama sneon 14 desimber yn it Hûs foar Amateurkeunst yn Ljouwert de Fedde en Martha Bergsma Priis 2013 yn ûntfangst. Eintsje Libben wie Gratama’s earste selsskreaune stik en smiet yn 2008 as foarstelling fan Tryater fuortendaliks hege eagen. It stik waard nominearre foar de Toneel Publieksprijs yn 2009 en krijt no de Fryske [...]

  • 10 oktober 2011

    ERNST BRUINSMA - ‘Ga tot Breughel en wil niet weten wat anderen er u over verteld hebben, maar ontdek zelf. En al was het dat ge u alleen maar - wat een minimum zou zijn - ergerde om de man die zit te kakken, en de andere die er zijn handen in wrijft - als een illustratie van die schrijnende waarheid dat de een de [...]

  • 1 oktober 2011

    MARRIT DE SCHIFFART -  ‘In keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rantsje’, sa omskriuwt Tryater De Presidintes. It stik, in moderne klassiker út 1990, fertelt it ferhaal fan trije froulju dy’t al ratteljend en rabjend by de keukentafel it libben oertinke en allerhande ûnmooglike fantasyen by de kop hawwe. Banale ûnderwerpen – troch it ûnderliif bepaald, mar brocht op in hast poëtyske wize – komme oan bod. [...]