• 6 oktober 2014

    KAREN BIES -   De griene telefoansel is al fuort, de read-oranje brievebus hast. En no ferdwynt de giele praatpeal, uterlik yn 2017. Minister Schultz sjocht it nut der net mear fan yn, omdat elkenien in mobile telefoan by him hat en auto’s in ynboud alarmsysteem. 't Is wier, it is lang lyn dat ik in pechfûgel lâns de sneldyk by sa'n praatpeal stean seach. It [...]