Nûmer 7

Publisearre op 11 december 2019

‘de Moanne’ nûmer 7 komt der oan! Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. Send in the literature dus. Rûn 21 desimber by al ús abonnees op ‘e matte!

 

De Lêzende Mins, Sito Wijngaarden
Redaksjoneel
Kollum Karen Bies, Frij
Aggie van der Meer, Nullen en ienen
Bert de Jong, It Fryske lân fol fee, mar sûnder boeren
Wilco Berga, In de mist van tijd/Yn ‘e dize fan hjoed
Gerrit de Vries, Sonate yn F
Elske Kampen, Yn struksje fan ‘e werklikheid
Elmar Kuiper, De sânde dei
Job Degenaar, Een selfie die bijna lukte
Marije Roorda, De pine fan it wiere
Joke Corporaal, Driuwkelje op de weagen
Roald Uildriks, Gespreksstof
Syds Wiersma, Independence Day yn Fertrekhal 3
Sytse Jansma, Lake Victoria
Fotografy, Marieke Kijk in de Vegte
Fotografy, Martina Ketelaar
Bouke van der Hem, Oanslaggen
Willem Verf, Bewûndering
Arjan Hut, Evangeline (i:’vɛnd͡ ʒəla:ḭn)
Josse de Haan, Werklikheid fan trotwaer
Elske Schotanus, Als ik dood ben, wat voorlopig niet het geval is…
Bartle Laverman, op it trotwaer
Edwin de Groot, Brún komt yn legio tinten
Edwin de Groot, Boskpestminske
Edwin de Groot, En sa gongen de slaven
Dien L. de Boer, Héél de wereld
Willem Winters, Fan de wrâld wol/net witte
Kollum Sjoukje de Boer, Abû, ûbû, AAA

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]