Nûmer 7

Publisearre op 17 november 2017

De lêzende mins, Karen Bies
Redaksjoneel, Ernst Bruinsma, Foar dwalers, dreamers en tinkers
Ynhâldsopjefte
Kollum, Karen Bies, Moed
Kollum, Marleen Nagtegaal, Zo maak je een festival
It bêste fan demoanne.nl
Explore the North
Marieke Kijk in de Vegte
Wendy Kennedy, Mark Hospers: ‘Festivals hebben serieus bestaansrecht in Friesland’
Alfabetproject
Elske Schotanus, Tsead Bruinja: Ynternasjonaal trochbrekke is je eigen spoar lûke
Resinsje, Jaap Krol, Heibel yn it fabryk
Nynke van der Zee, Toanielskriuwers fan de takomst
Marc Queré, Ode aan René Magritte
Onno Falkena, Monica Akihary: It Haruku heart by my
Poëzij, Baukje Wytsma, Yn de fierte
Marita de Jong, Lieselot van Damme: ‘Kunst hoort erbij, net als voetbal en zorg’
Arjanne Nijp, 75 jier FeRstival: ‘Topsport op de fjouwerkante meter’
Proaza, Willem Verf, It sinfol bestean
Fotoseary, Snapshots fan Willem Winters
Debat, Joke J. Hermsen, Tijd, aandacht en verstilling in de kunst
Kollum, Tatiana Pratley, Unsichtbere linen

Tegearrre mei dit nûmer fan de Moanne sil ek nûmer 6 ferskine, in ‘Moanne-special’ oer de Vredeman de Vriespriis foar foarmjouwing. Beide nûmers lizze ein dizze wike by al ús abonnees op ‘e matte.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]