Nûmer 6

Publisearre op 18 november 2015

De lêzende mins, Nienke Bruinsma
redaksjoneel

ynhâldsopjefte
Linus Harms
Bart Kingma, Kundskip
Karen Bies, Famylje
Elske Kampen, Glâns
Jacob van Essen
Baukje Wytsma, Do giest
Joseph Brodsky, 1 jannewaris 1965, oersetting Eppie Dam
Geja Kuiken
Ale S. van Zandbergen, It útkardefeest
Jacob van Essen
Gitte Brugman
Durk van der Ploeg, Keamer 13
Rindieren en sniescooters, Roza Laptander
Aggie van der Meer, Märklin
Elske Schotanus, It diner
Tryntsje Nauta
Reyer Boxem
Eppie Dam, Yn myn strieljend ûngeduld
Geart van der Mear, De droom fan it krús
Elske Riemersma
Marieke Kijk in de Vegte
Leo Popma, De Goedster
Remco Kuiper, Eksakt tsien jier lyn
Freya Zandstra, Reade roazen en knielebôle
Inge Nicolaij
Anne Feddema, Fjouwersprong
Arjan Hut, Amoriar
Elske Kampen, Is dat net genôch
Tsead Bruinja, Wolf in de korf
Tsead Bruinja, Onder bewind
Tsead Bruinja, Nieuwe beweging
Eeltsje Hettinga, Brief oan K.
Marboei, Remco de Vries, Joost Oomen
Joost Oomen, Uitzicht op de Fluessen
Marga Claus, Knoffelkryst

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]