Nûmer 6, Explore the North

Publisearre op 11 november 2019

De Lêzende Mins, Xanne Wijkamp
Redaksjoneel
Kollum Karen Bies
Kollum Henk Talma
Ynterview Arjanne Nijp, Tieneke Clevering, Joël Huitema, Bartele Boersma, Welmoed Deinum
Ynterview Tialda Hoogeveen, Meindert Talma
Perron 1 Janneke Spoelstra, Stasjon Ljouwert
Ynterview Amarins Geveke, Eva van Netten
Poetic Resistance, Maxime Garcia Diaz, Dean Bowen
Explore the North 2019
Ynterview Arnold de Boer, Wessel de Vries
Leegstandsproza, Marrit Jellema
Leegstandsproza, Anke Verschueren
Ynterview Sido Martens, Pete Lockett en David van der Heide
Oersetting Arjan Hut, Sjón
It bêste fan deMoanne.nl
Portfolio Jacob van Essen
Ynterview Zander Lamme, Tristan Visser
Kollum Sjoukje de Boer

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]