Nûmer 6

Publisearre op 14 november 2016

De Lêzende Mins, Souche Hof
Redaksjoneel
Ynhâldsopjefte
Karen Bies, Ponsjo,
Geart Tigchelaar, De Obe
It bêste fan deMoanne.nl
Portfolio Janne Martens
Peter de Ruyter, De lânskipspine foarby
Aggie van der Meer, Swarte Ruters
R.R. van der Leest, Moarnskuier
Explore the North 2016
Programma Explore the North
Karen Bies, Stichting Hobbyrock, Voor allround denkers
Jacob Haagsma, Terry Riley in C, Muzyk foar de mienskip
Marieke Vinckers, Ziedaar! Op dat podium
Niels Lahuis, It ûnderbewustwêzen fan The Black Atlantic
Kesanova Romantica & The art of love
Rob Leemhuis, Islam Chipsy, Muziek als een dolle taxirit
Janine Meijer, Chantal Acda: Ik heb mijn angsten achter me gelaten
Nynke van der Zee, Willem Schoorstra: Ik bin in optimistyske misantroop
Eelco Venema, HOMSK: So happy together
Jannewietske de Vries, Disruptyf

 

 

Dizze spesjale Explore the North-útjefte sil in wike foar’t it festival fan start giet by de abonnees op ’e matte lizze. Sjoch op www.explore-the-north.nl foar kaarten foar it festival dat holden wurde sil op 25 en 26 novimber rûnom yn de stêd Ljouwert.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tsjin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]