Nûmer 4

Publisearre op 28 juni 2019

De Lêzende Mins, Barno Veld
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Conrad Berghoef
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview Grytsje Klijnstra, Frank den Oudsten
Portfolio Machiel Braaksma
Ynterview Karen Bies, Maarten Loonen
Strip, Skelte Braaksma
Ynterview Anne-Goaitske Breteler, Emiel Stoffers
Perron 1, Anne Feddema, CCF Ljouwert
Muzyk, Zander Lamme, Peter de Grote Festival
Poëzy, Sjoerd van Meteren
Poëzy, Baukje Wytsma
Ynterview Klasina van der Werf, Ihno Dragt
Proaza, Geert Nauta
Ynterview Sipke Hoekstra, Valentina Tóth
Oersetting Arjan Hut, Jean-Rémi Gandon
Skiednis Bertus Mulder, Kranteman Hepkema
Kollum, Sjoukje de Boer

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]