Nûmer 4

Publisearre op 27 juni 2018

De Lêzende Mins, Jacob van Essen
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Henk Bies
It bêste fan deMoanne.nl
Byldzjende keunst, Elske Schotanus, Wilco Berga en Tjitske Boersma
Portfolio, Thamar Haak
Ynterview, Marita de Jong, Sander Warmerdam
Ynterview, Bert de Jong, Pieter Breuker
Poëzij, Baukje Wytsma
Byldzjende keunst, Froukje Sijtsma, LJ van Tuinen
Literatuer, Marita de Jong, Job Degenaar
Ynterview, Rynk Bosma, Baukje Wytsma en Romke Toering
Proaza, Sietse de Vries
Muzyk, Tsjomme Dijkstra, Pien Breeuwsma
Oersetting, Geart van der Meer
Portret, Romke Toering, Reinder Politiek
Muzyk, Henk Dilling
Marboei-projekt, Remco de Vries, Marjoleine de Vos
Kollum, Tatiana Pratley

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]