Nûmer 3

Publisearre op 26 mei 2016

Redaksjoneel, Dynje
De lêzende mins, Sito Wijngaarden
Siart Smit, Lân fan taal
Karen Bies, Quickstep
It bêste fan deMoanne.nl
Elske Schotanus, Elmar Kuiper, Skilderje, it wie wat ik woe, mar net koe
Portfolio Elmar Kuiper
Karen Bies, Kris Callens
Bert de Jong, De slach om de Omrop
Reitze Jonkman
Ernst Bruinsma, Sjoerd Bootsma
Bartle Laverman, de Johanna, de Oanspielder
Job Degenaar, Japan is Europa, Herfst in Lemmer
Monique Flinker, Bauke Tuinstra, Steat fan de stêd
Marboei, Saskia Stehouwer, Syds Wiersma
Jan Kleefstra, De veldleeuwerik en het land
Arjan Hut, ‘1989’
Jaap Krol, Kink dropút
Bertus Mulder, Vondeling in ‘echte Lolkema’?
Eppie Dam, In Fryske teology sûnder bloedbannen mei Grutte Pier
Jannewietske de Vries, Po

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]