Nûmer 2

Publisearre op 14 februari 2018

De Lêzende Mins, Jo de Schiffart
Redaksjoneel, Ernst Bruinsma
Kollum, Karen Bies
Kollum, Nieske Ketelaar
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview, Elske Schotanus, Huub Mous, Oeds Westerhof
Muzyk, Arjan Hut, Michelle Samba
Portfolio, Gijs Dragt
Ynterview, Arjanne Nijp, Nynke de Jong
Poëzij, Jetze de Vries
Proaza, Aggie van der Meer
Ynterview, Karen Bies, Eelco van der Lingen
Essay, Bert de Jong
Sinjalemint, Tseardsje Tsjantel
Resinsje, Nikolaj Bijleveld
Skiednis, Oebele Vries
Portret, Romke Toering, Bert Jan Bootsma
Poadiumkeunst, Zander Lamme, Nynke Heeg
Skiednis, Bertus Mulder
Ynterview, Marita de Jong, Ferdinand de Jong
Poëzij, Arjan Hut
Reisferslach, Hein Jaap Hilarides
Kollum, Tatiana Pratley

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]