Nûmer 2

Publisearre op 15 maart 2016

redaksjoneel, Goed sjen
De lêzende mins, Thijs Wolzak
Han Steenbruggen, Samen kijken naar schilderijen
Eerde Schippers, Miskien wurdt it wat, Eerde
Jan Snijder
Christiaan Kuitwaard
Karen Bies, Stil
Dave Meijer, Brief aan Thom
Frans Walon
Anne Feddema
Beppe Kessler
Janus Metsaars
Jochem Hamstra
Jonas Snijder, Thom
Geart de Vries, It sjen fan Thom
Yme Kuiper, Korwars en Kaja-Kaja’s
Foppe de Haan
Krin Rinsema
Maaike Alma
Robert Zandvliet
Atze Hoogeveen
Elske Schotanus, Hans de Haas, Wat in aparte kloat, net Sip?
Harry Haarsma
Tjitske Boersma
Rienold Postma
Marije Bouman
Simon Lassche
Ulke Brolsma, Galery Thom Mercuur
Sjoerd de Vries
Tjibbe Hooghiemstra
Elma Alkema
Pieter Verhoeff, Net ferjitten
K. Schippers, Kleedjes verkopen, Opening van het visseizoen
Luc Levrau, De herinnering blijft
Jaap Wolters, Zarzuela met picada
Annelies van der Goot, De Fisk dy’t der net wie
Jan Roos
Gerard Mooy
Jannewietske de Vries

redaksjoneel, ‘Goed kijken’
Ernst Bruinsma, Christiaan Kuitwaard, Dichters als stilleven
Aggie van der Meer, Kar
Albertina Soepboer, Patroan N-31
Anne Feddema, Selsporp(r)et
Arjan Hut, Der is altyd
Bartle Laverman, De Laverman
Baukje Wytsma, Flecht
Edwin de Groot, Heech op souder
Eeltsje Hettinga, De stimmen
Elmar Kuiper, Gjin lucht
Elske Kampen, Yn it sykjen
Eppie Dam, Portret mei stúsjekoarden jas
Grytsje Schaaf, gjin titel
Jan Kleefstra, gjin titel
Johan Veenstra, Dag
Martin Reints, Portret van Christiaan Kuitwaard
Remco Kuiper, gjin titel
Sytse Jansma, Maanvis
Tsead Bruinja, Opblaasd en útteard
Wilco Berga, Yn dit ljocht

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. Dit eksimplaar fan de Moanne kostet €9,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

'Goed kijken' Ernst Bruinsma, Brief aan Thom Frans Walon Anne Feddema Beppe Kessler Janus Metsaars Jochem Hamstra Jonas Snijder, christiaan kuitwaard, Dag Martin Reints, De Fisk dy't der net wie Jan Roos Gerard Mooy Jannewietske de Vries redaksjoneel, De herinnering blijft Jaap Wolters, De Laverman Baukje Wytsma, De stimmen Elmar Kuiper, Der is altyd Bartle Laverman, Dichters als stilleven Aggie van der Meer, Eerde Jan Snijder Christiaan Kuitwaard Karen Bies, Flecht Edwin de Groot, Galery Thom Mercuur Sjoerd de Vries Tjibbe Hooghiemstra Elma Alkema Pieter Verhoeff, Gjin lucht Elske Kampen, gjin titel Jan Kleefstra, gjin titel Johan Veenstra, gjin titel Sytse Jansma, Goed sjen De lêzende mins, Hans de Haas, Heech op souder Eeltsje Hettinga, It sjen fan Thom Yme Kuiper, Kar Albertina Soepboer, Kleedjes verkopen, Korwars en Kaja-Kaja's Foppe de Haan Krin Rinsema Maaike Alma Robert Zandvliet Atze Hoogeveen Elske Schotanus, Maanvis Tsead Bruinja, Miskien wurdt it wat, Net ferjitten K. Schippers, net Sip? Harry Haarsma Tjitske Boersma Rienold Postma Marije Bouman Simon Lassche Ulke Brolsma, Opblaasd en útteard Wilco Berga, Opening van het visseizoen Luc Levrau, Patroan N-31 Anne Feddema, Portret mei stúsjekoarden jas Grytsje Schaaf, Portret van Christiaan Kuitwaard Remco Kuiper, redaksjoneel, Samen kijken naar schilderijen Eerde Schippers, Selsporp(r)et Arjan Hut, Stil Dave Meijer, Thijs Wolzak Han Steenbruggen, Thom Geart de Vries, Wat in aparte kloat, Yn dit ljocht, Yn it sykjen Eppie Dam, Zarzuela met picada Annelies van der Goot

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]