Nûmer 1

Publisearre op 26 maart 2020

De Lêzende Mins, Karen Bies
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Janneke de Haan
It bêste fan deMoanne.nl
Ynterview Karen Bies, Janke Brands
Poëzij, Arjan Hut
Portfolio Rob Severein
Byldzjende keunst, Ate de Jong, Hans Jouta
Ynterview, Baukje Zijlstra, Nina Hiddema
Perron 1, Albertina Soepboer, Stasjon Harns
Ynterview, Wendy Kennedy, Koen Haringa
Oersetting, Simon Oosting, Elizabeth Bishop
Ynterview, Marita de Jong, Hans en Wim Anker
Proaza, Willem Winters
Byldzende keunst, Willem Haanstra, JanMurk de Vries
Ynterview, Willem Verf, Sybrand van Haersma Buma
Skiednis, Bertus Mulder, Troelstra en Krop
Taal, Wim Aalbers
Kollum, Sjoukje de Boer

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]