• Jan van der Werf

    12 september 2022

    Presentaatsy Lemster Wurdboek, Kommissaris Brok krijt earste eksimplaar ARJAN HUT - Snein, 11 septimber. De sinne skynt fûl boppe de Lemmer en toeristen strune oer de promenade yn it skaad fan foarbydobberjende jachten, as yn de Tsjerke oan it Dok in selskip fan kulturele pommeranten en leafhawwers fan taal en muzyk bymekoar sitte foar de presintaasje fan it Lemster Wurdboek. Skriuwer Joël Hut (27 jier) [...]

  • 13 juli 2011

    De online wurdboek-applikaasje. Frysk - Nederlands en Nederlands - Frysk.