• 21 augustus 2023

    Pauper fiert feest, Gabrielle Terpstra is slagge oan de Akadeemje foar Popkultuer én it losse kollektyf Pauper Poëzy bestiet 4 jier! Muzyk, poëzy en in kombinaasje dêrfan. Orizjinele Pauperset mei âlde bekenden en nije Pauperfreonen.Mei muzyk fan:Minne PrysterMethoxyDichters:Erik de BoerJaimy HindriksMartsje de JongLubbert Jan de VriesAlwin van der ToornEmily WielandOm 7 oere trapet Methoxy ôf mei har sfearrike, persoanlike muzyk, en tusken de dichters troch [...]

  • 14 februari 2014

    No tiisdei 18 febrewaris om 20.00 oere yn Tresoar wer in de Moanne Live! Dizze kear stean op it poadium: - Maartje Roos - Siebe de Boer - Jose Witteveen de Moanne Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin of skerp tinkt. 

Opjefte graach foar 18 febrewaris by Sito [...]